Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Overijssel

In Overijssel zet Het Oversticht zich op actieve en betrokken wijze in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Het gaat hen daarbij het om een duurzame en goed functionerende omgeving met een positieve belevingswaarde.

 

De Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel) maakt het mogelijk dat jonge bouwvakkers zich bekwamen in het restaureren van monumenten of monumentale gebouwen. Het gaat om leerlingen die al in opleiding zijn of medewerkers van bedrijven die zich verder willen bekwamen.

 

Op Erve Woldhuis in Hengelo runt de Stichting Materiaal voor Monumenten (MvM) een depot voor historisch bouwmateriaal. Daarmee wordt historisch bouwmateriaal wordt gered en beschikbaar gesteld voor de restauratie van monumentale panden. 

Flevoland

In Flevoland informeert Erfgoedcentrum Nieuw Land in de ruimste zin, actief en attractief een breed scala van doelgroepen over het culturele erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject. In al zijn aspecten en passend in de Nederlandse traditie van inpoldering, winning van nieuw land en inrichting en ontwikkeling van een maatschappij.

Landelijke links

Bouwhistorie Nederland

Stichting Bouwhistorie Nederland zet zich in voor de bevordering van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en vraagt waar mogelijk aandacht voor het belang van dit onderzoek. De Stichting zet zich ook in voor de bevordering van opleiding en vorming van bouwhistorici.

 

Bouwkundige begrippen in beeld

Deze site van Joost de Vree is ooit samengesteld omdat er behoefte is aan beeldend materiaal bij onderwerpen die met de bouw te maken hebben. Onderwerpen uit de bouwkunde, architectuur, archeologie en geologie worden behandeld.  

 

Bureau Monumentenpanden

Het Bureau Monumentenpanden beoordeelt de fiscale gevolgen van restauraties van rijksmonumenten. Dit is een aparte afdeling voor rijksmonumenten.

 

Documatatie.org

Op deze website worden begrippen uit de wereld van de monumentenzorg, bouwhistorie en cultuurhistorie, in de ruimste betekenis, in woord en beeld toegelicht of ontsloten via literatuurlijsten. Ook wordt direct gelinkt naar relevante pagina's in andere sites. Zo ontstaat een eigenzinnige extra toegang tot informatie die over vele plaatsen verspreid is.

Heemschut

Deze erfgoedverenigng is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.

 

Monumenten.nl

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden  informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervaringen met als doel om kennis onder eigenaren te vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

 

Omgevingsloket

Op het omgevoingsloket is alle informatie te vinden over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het loket biedt ook de mogelijkheid van een vergunningscheck.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in negen provincies Cultuurfondsen voor monumenten opgericht. Dit zijn doorlopende fondsen waaruit laagrentende leningen worden verstrekt voor restauratie van provinciale- of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vallend binnen een beschermd stads- en/of dorpsgezicht. 

 

Restauratiecentrum

Het Restauratiecentrum organiseert tal van cursussen in restauratiewerken en monumentenzorg voor aannemers, ambachtslieden restauratieschilders, architecten adviseurs en ambtenaren.

 

Restauratiefonds

Het Restauratiefonds verstrekt (laagrentende) financieringen ten behoeve van restauraties van monumenten. Verder betaalt het Restauratiefonds subsidies uit namens de rijksoverheid en geeft het voorlichting aan eigenaren van monumenten en aan professionals in de monumentenzorg. 

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is medeverantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en in het water. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Stichting ERM

De stichting ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Op deze website vindt u alle kwaliteitsrichtlijnen en kwaliteitsregisters met betrekking tot de monumentenzorg.

 

VSB fonds
Bij het VSB fonds zijn verschillende financiële mogelijkheden voor donaties of subsidies, waaronder de Varend Monument Lening.