Logo Monumentenwacht Overijssel Flevoland

Bestuur

Helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan een inhoudelijke, integere en zakelijke werkwijze.

 

Raad van toezicht-model

De stichting wordt bestuurd door een directie en een raad van toezicht. 

 

De taken van de directie zijn bij directiereglement nader omschreven en bestaan uit het besturen van de stichting, waarbij het accent ligt op de dagelijkse leiding en uitvoering van beleid, welk beleid vooraf wordt goedgekeurd door de raad van toezicht. Tot directeur is benoemd Afke Draijer.

 

De taken van de raad van toezicht zijn bij reglement raad van toezicht vastgelegd en bestaan met name uit het houden van toezicht op de directie en het vooraf goedkeuren van beleid. De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

- de heer F. Koffrie, voorzitter en tevens bestuurslid van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

- de heer F.D. van Kuik, vice voorzitter/secretaris

- de heer J. Bosch

- de heer M.R. te Nuijl

- de heer W. Waanders.

 

Beloning

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland hanteert de CAO Provincies onverkort en neemt als Vrijwillig Toetreder deel aan de pensioenregeling van het ABP. Met betrekking tot het beloningsbeleid voor de directie bevat de CAO o.a. vastgestelde salarisschalen en -tabellen en bepalingen over het toepassen van het FUWA-PROV-systeem.

 

De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding ter dekking van de onkosten.

 

 

Voor twee leden van onze Raad van Toezicht zit de termijn er bijna op. Daarom zijn we op zoek naar opvolgers. Monumentenliefhebbers, onafhankelijk en bereid om zich voor onze organisatie in te zetten.